TelefonTelefon

38 76 03 15

Cabcon Chip og Kortlæser
Vi har bestræbt os på, at vores hjemmeside skal være funktionel. Vi håber at du hurtig vil finde vej til en løsning. Når du så har fundet hvad du søger, vil vi meget gerne have du kontakter os, for at sikre at det også er et produkt der er tilgængeligt. Det kunne måske tænkes at et lignende produkt, i samme serie eller fra en anden leverandør er noget vi enten lagerfører eller har et stor flow på. Således at du vil kunne opnå bedre priser og leveringssikkerhed i form af lager osv.
Cabcon Relæer
Vi har bestræbt os på, at vores hjemmeside skal være funktionel. Vi håber at du hurtig vil finde vej til en løsning. Når du så har fundet hvad du søger, vil vi meget gerne have du kontakter os, for at sikre at det også er et produkt der er tilgængeligt. Det kunne måske tænkes at et lignende produkt, i samme serie eller fra en anden leverandør er noget vi enten lagerfører eller har et stor flow på. Således at du vil kunne opnå bedre priser og leveringssikkerhed i form af lager osv.
Cabcon Konnektorer
Vi har bestræbt os på, at vores hjemmeside skal være funktionel. Vi håber at du hurtig vil finde vej til en løsning. Når du så har fundet hvad du søger, vil vi meget gerne have du kontakter os, for at sikre at det også er et produkt der er tilgængeligt. Det kunne måske tænkes at et lignende produkt, i samme serie eller fra en anden leverandør er noget vi enten lagerfører eller har et stor flow på. Således at du vil kunne opnå bedre priser og leveringssikkerhed i form af lager osv.

Salgs- og leveringsbetingelser

Klik her for at åbne i PDF format / Click here to open our terms and conditions in PDF


Definitioner

Følgende udtryk har, når de anvendes i disse generelle vilkår, nedenfor angivne betydninger, så vidt andet ej særskilt angives:

Med Cabcon A/S menes Cabcon A/S, Stamholmen 193A, 2650 Hvidovre, Danmark.

Med Kunden menes den fysiske eller juridiske person, som bestiller produkter, og ordren er modtaget og accepteret af Cabcon A/S.

Med Produkt menes elektromekaniske komponenter, stikforbindelser, omskiftere, krystalprodukter, relæer, lydgivere, kabler, strømforsyninger og andre varer, som Cabcon A/S udbyder til salg og levering, herunder varer til erstatning for defekte varer, hardwaredokumentation og også softwareprodukter, som vi har givet vore kunder brugsret til.

Generelt
Disse generelle vilkår gælder som aftalegrundlag for alle Cabcon A/S leverancer af alle produkter og dækker samtlige forhold, og medmindre parterne skriftligt har aftalt andet ved bestillingen, anses kunden at have accepteret vilkårene. Kundens egne vilkår får ingen indvirkning på aftalen. Indholdet i nærværende vilkår kan udvides eller forandres af Cabcon A/S med 30 dages skriftligt varsel.

For at en bestilling skal være bindende for Cabcon A/S, må bestillingen skriftligt bekræftes af Cabcon A/S, før leverancen gennemføres. Cabcon A/S kan levere fra vores leverandører; dette kan medføre, at kunden får sine produkter leveret fra et andet land end Danmark sammen med en følgeseddel udstedt af Cabcon A/S i dette land. Selvom følgesedlen måtte indeholder salgs- og leveringsbetingelser, som afviger fra disse vilkår, er det Cabcon A/S danske vilkår, som gælder. Kunden har ansvaret for sit valg af produkter ligesom for sin anvendelse af disse og det derved opnåede resultat. Følger kunden råd og vejledning givet af Cabcon A/S medarbejdere eller forhandlere angående oplagring, applikation eller brug af produktet og denne ikke er givet skriftligt, er det kundens egen risiko, og Cabcon A/S kan ikke gøres ansvarlig.

Priser og mængder
Alle afgivne tilbud forstås fritblivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 10 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, uanset om det er anført eller ej. De tilbudte priser er altid de på tilbudsdagen gældende, idet Cabcon A/S forbeholder sig ret til at afregne med de på leveringsdagen gældende priser og afgifter, såfremt intet andet udtrykkeligt er anført i tilbudet.

Bekræfter Cabcon A/S en ordre, er alle priser og afgifter, der er anført i ordrebekræftelsen, de på ordrebekræftelsesdagen gældende, idet Cabcon A/S forbeholder sig at afregne til de på leveringsdagen gældende priser og afgifter, såfremt intet andet udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Dette gælder også i tilfælde af ændringer af valutakurser og råvareprisnoteringer.

For leverancer indeholdende køleemner forbeholder Cabcon A/S sig ret til over- eller underleverancer med indtil 10% af det bestilte kvantum. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af ordren, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. Cabcon A/S forbeholder sig ret til at levere andre varer i hele ubrudte pakninger.

Angivne priser kan i særskilte tilfælde ekskludere afgifter, som Cabcon A/S i henhold til lov er forpligtet til at indkræve. I sådanne tilfælde tillægges afgiften ved fakturering og kunden accepterer Cabcon A/S ret til at fakturere afgiftsbeløbet samt betale tilsvarende tillægsafgifter.

Priserne er eksklusive moms men inklusiv told.

Betalingsvilkår
Såfremt Cabcon A/S ikke angiver andet i sin ordrebekræftelse skal betaling erlægges mod faktura senest 8 dage fra fakturadatoen under forudsætning af, at der er aftalt kredit. Cabcon A/S udfærdiger faktura ved leverancen. Ved forsinkelse med betalingen er Cabcon A/S berettiget til forsinkelsesrente med to (2) procent per påbegyndt måned. For skriftlige betalingspåmindelser og andre forhold, som har til formål at formå kunden at erlægge betaling for forfalden skyld, er Cabcon A/S berettiget til et gebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Dersom varer, der ifølge aftale skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og betales af Kunden, kan Cabcon A/S efter eget valg lade varerne bortsælge for kundens regning efter advis til denne, eller oplægge varerne for kundens regning, således at kunden skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Ved oplagring henligger varerne for kundens regning og risiko. Såfremt kunden ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er Cabcon A/S ikke forpligtet til yderligere levering.

Selvom kunden reklamerer for fejl eller mangler i leverancen er kunden forpligtet til inden aftalt tid at betale købesummen for den del af leverancen, som ikke er fejlagtig eller mangelfuld.

Leverance, forsinkelse, transport og risikoens overgang
Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt. Cabcon A/S vil tilstræbe at levere ifølge aftalen, men påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelser.

Cabcon A/S forsinkelse med leverancen berettiger ikke kunden til skadeserstatning eller anden erstatning uanset årsagen til forsinkelsen.

Såfremt parterne ikke har aftalt andet, sker levering ab Cabcon A/S lager i Hvidovre. Hvis Kunden ikke selv afhenter produkterne, sørger Cabcon A/S for kundens regning for transport af produkterne til kundens adresse. Cabcon A/S vælger transportform, men tegner ikke transportforsikring af produkterne.

Ejendomsforbehold
Cabcon A/S forbeholder sig ejendomsretten af produktet indtil at det er betalt, som sikkerhed for sit krav på købesummen med tillæg af renter og omkostninger inden for rammen af den for tiden gældende lovgivning.

Garanti
Produkterne leveres med de garantier som producenten eller leverandøren tilbyder Cabcon A/S. Kunden kan ikke få nogen yderligere produkt garanti fra Cabcon A/S. Cabcon A/S har ikke ansvar for andre produkter, som er leveret i tidligere salgsled eller leveret af anden end Cabcon A/S. Garanti perioden forlænges ikke som følge af at Cabcon A/S afhjælper fejl eller foretager omlevering af produkterne. Cabcon A/S hæfter ikke for fejl som forårsages af urigtig anvendelse, for ændringer eller af ulykker. Producentens eller leverandørens garanti udvides, indskrænkes eller påvirkes ikke af nogen yderligere forpligtigelser eller ansvar for Cabcon A/S på grund af, at Cabcon A/S har udøvet teknisk rådgivning eller service i forbindelse med levering af produkter.

Cabcon A/S ansvar for fejl i et leveret produkt begrænser sig til ovennævnte, og kunden har ikke ret til nogen anden kompensation i anledning af fejl i det leverede produkt.

Cabcon A/S påtager intet som helst ansvar for følgeskader og tab, uanset om der er tale om kontraktbrud, tort, fejlinformation o.l., som måtte opstå ved eller i forbindelse med vor leverance af varer til kunden.

Reklamationer
Det er kundens ansvar at kontrollere produkter ved modtagelse med hensyn til eventuelle fejl og beskadigelser. Finder kunden ved sin undersøgelse af produktet fejl eller beskadigelse skal kunden reklamere dette skriftligt og uden ugrundet ophold og forsinkelse dog senest 5 hverdage fra modtagelsen. I modsat fald anses kunden at have godtaget produkterne. Hvis Cabcon A/S har et berettiget krav mod producenten eller leverandøren, indtræder kunden i kravet over for denne.

Varer tages ikke retur uden forudgående skriftlig aftale med Cabcon A/S. Husk altid at opgive vare-, følgeseddel- og referencenummer, samt navn på den person, med hvilken returneringen er aftalt. Uden disse oplysninger vil produktet ikke blive krediteret.

Produktansvar
I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende produktansvar:

Cabcon A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Cabcon A/S eller andre, som Cabcon A/S har ansvaret for. Cabcon A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i kundens besiddelse.Cabcon A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Cabcon A/S ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Cabcon A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning Cabcon A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Cabcon A/S skadesløs i samme omfang, som Cabcon A/S ansvar er begrænset efter det ovenfor nævnte. Disse begrænsninger i Cabcon A/S ansvar gælder ikke, hvis Cabcon A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Cabcon A/S og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

Force majeure
Cabcon A/S er berettiget til at forlænge en aftalt tidsplan i tilfælde af arbejdskonflikt, krig, sabotage, brand, vandskade, indbrud, myndighedsforskrifter, fejl, brister, forsinkelse i energiforsyningen, telefonforbindelsen eller anden kommunikation, i transport eller i underleverandørers præstation eller i andre forhold udenfor Cabcon A/S eller leverandørens kontrol, som forhindrer leverancens gennemførelse.

Gældende lov
Retsspørgsmål i forbindelse med tvister skal behandles efter gældende dansk lov, og skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Afviser Sø- og Handelsretten at behandle sagen, skal sagen afgøres ved Københavns Byret.